info@aluminum-artist.com +86 13556890771
Production Equipment

سیستم تولیدی

نمودار جریان کل فرآیند

pic1

01. فرآیند تولید ریخته گری

pic2

02. فرآیند تولید اکستروژن

pic3

03. فرآیند تولید اکسیداسیون

pic4

04. فرآیند تولید الکتروفورز

pic5

05. فرآیند پوشش پودری

pic6

06. فرآیند پاشش فلوئوروکربن

pic7

07. فرآیند پروفیل عایق حرارتی

pic8